Vi utför nedtvätt och sanering av alla typer av ytor. Vid många tillfällen är ytan angripen av olika typer av alger och det mycket viktigt att sanera och rengöra ytan för att ev. efterbehandling och/eller målning skall kunna utföras på bästa sätt. Oftast är en utomhusyta även nedsmutsad av sot, avgaser, föroreningar alger , mossa etc och detta kan i sin tur förstöra ytan samt åsamka frostsprängningar under årets kalla delar.

En nedtvätt/sanering med efterföljande efterbehandling på avsedd yta gör att ytan behåller sitt utseende under en lång tid framöver.

Vendado besitter kunskapen och använder de mest lämpade produkterna för att nedtvätta/sanera de mest svåra angreppen som t ex rödalger, där vi även får bort färgpigmenten.